We found 181 actual water levels for 'Sula'.

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Sula V Bruli Sula 383.1 cm 0.97 m³/s

THAILAND

Station Water bodyWater levelFlowMap
บ้านกลาง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 216 cm
บ้านซากอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2270 cm
บ้านท่านา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1469 cm
บ้านนาป่า ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 770 cm
บ้านบริดอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 49 cm
บ้านบางตง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 769 cm
บ้านปรีกี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 519 cm
บ้านอาพาธ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 609 cm
บ้านเสาธง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 897 cm
ถนนลูกเสือ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 43 cm
บ้านท่าสาบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1307 cm
บ้านท่าแซะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 778 cm
บ้านบางรูป ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1018 cm
บ้านมูโน๊ะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 104 cm
บ้านรมณีย์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1293 cm
บ้านวังครก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 311 cm
บ้านวังไทร ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3169 cm
บ้านวังไผ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 231 cm
บ้านหินดาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 328 cm
คลองรับร่อ บ้านหาดใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1767 cm
บ้านท่าใหญ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1905 cm
บ้านท้า่ยนา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2718 cm
บ้านปันจอร์ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1924 cm
บ้านป่าหมาก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 33 cm
บ้านวังก้อง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1564 cm
บ้านเก็ตโฮ่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1430 cm
บ้านเคียนซา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 31 cm
บ้านตลาดเก่า ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -121 cm
บ้านบูเก๊ะตา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1818 cm
บ้านหัวสะพาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 3539 cm
บ้านฉลุงเหนือ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1343 cm
บ้านตันหยงมัส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1078 cm
บ้านท่าประดู่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 735 cm
บ้านท่าไม้ลาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3707 cm
บ้านปายอยือนิ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1042 cm
บ้านย่านตาขาว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -7 cm
บ้านปะเหลียนใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2015 cm
บ้านย่านดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 465 cm
สะพานเดชานุชิต ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 26 cm
บ้านวังพระเคียน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 550 cm
บริเวณสะพานลันตู ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 330 cm
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 138 cm
บ้านควนกลาง (1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3935 cm
บ้านคลองมุย หมู่ที่ 13 (Ban Khlong Mui 13) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 11090 cm
คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 (Ka Lae Ku Bo 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 292 cm
สะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ 1 (Krabi Yai 1 Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2351 cm
สวี 1 (Sawi 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 115 cm
พุนพิน 1 (Tapi 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 26 cm
สะพานเทศบาล 2 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 61 cm
สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา (Ban Komo 29) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 11701 cm
สวี 2 (Sawi 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 35 cm
พุนพิน 2 (Tapi 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 34 cm
พุนพิน 3 (Tapi 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 37 cm
สะพานถนนสายเอเซีย 4265 (Esia 4265 Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8913 cm
คลองสุหงาบารู หมู่ที่ 4 (Su Nga Ba Ru 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 224 cm
บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 (Ban Khlong Wai 7) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 15272 cm
บ้านคลองใส หมู่ที่ 8 (Ban Khlong Sai 8) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 12074 cm
สะพานไอร์ปาโจ (Ai Pa Cho Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 9207 cm
สะพานบางไตประชาบริรักษ์ (Bang Tai Pracha Borirak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4690 cm
สะพานบ้านคีรีวง คลองท่าดี (Ban Khiri Wong (Khlong Tha Di) Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4294 cm
สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา (Bannangsata Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 3519 cm
สะพานทางเข้าชุมชนบ้านปากซวด (Ban Pak Suat Community Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3094 cm
บ้านประดู่ (Ban Pradu) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 6659 cm
สะพานบ้านสวนปราง (Ban Suan Prang Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 4225 cm
โรงสูบน้ำประปา (Ban Ta Khun Pumping Station) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 425 cm
สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ (Bua Ban Ya De Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 11249 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.03 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.05 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.08 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.05 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.18 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.06 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.03 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 5.83 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.29 cm
Dam Inflow In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 7.65 cm
Dam Level Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 10552 cm
Dam Level Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8256 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.03 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.06 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.16 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.04 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.49 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.08 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.12 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.01 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.03 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 7.02 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.57 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.27 cm
Dam Released In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 10 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างฯ คลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.84 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 0.77 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1.23 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหยา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.62 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.27 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 5.09 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.98 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1.85 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 47.5 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 8.44 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 44.28 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 34.43 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1.18 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 0.35 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 11.67 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 0.94 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2.94 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 3.68 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 6.84 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily บางลาง (Bang Lang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 991.17 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily บางลาง (Banglang Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 987.2 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Rajjaprabha Dam) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3643.26 cm
Dam Storage In Mio.m³ Daily รัชชประภา (Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3646.03 cm
ท้ายเขื่อนรัชชประภา (Downstream Of Ratchaprapa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1099 cm
สะพานกะลูบี บ้านสายปารี (Ka Lu Bi Ban Sai Pa Ri Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2094 cm
สะพานข้ามคลองหวาด (Kham Khlong Wat Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 6653 cm
เคียนซา (Khien Sa) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 236 cm
คลองเบตง (ชุมชนกุนุจนอง) (Khlong Betong (Ku Nu Ja Nong)) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 28171 cm
สะพานข้ามคลองไชยา (Khlong Chaiya Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 662 cm
คลองชะอวด (Khlong Cha Uat) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2139 cm
สะพานข้ามคลองปากหมาก (Khlong Pak Mak Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 9711 cm
คลองปะแต (Khlong Pa Tae) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2887 cm
สะพานคลองพาย (Khlong Phai Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 7786 cm
สะพานข้ามคลองตะโก (Khlong Tako Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 6730 cm
สะพานข้ามคลองท่าชนะ (Khlong Tha Chana Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 590 cm
สะพานข้ามคลองวังเคียน (Khlong Wang Khian Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1082 cm
ควนกาหลง (Khuan Kalong) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 2106 cm
ละงู (La-Ngu) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 83 cm
ชุมชนลีเล็ด (Lilet Communuty) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 43 cm
หลังสวน (Luang Suan) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 7 cm
มะนัง (Manang) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 534 cm
สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (Muang Pattani Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 9 cm
สะพานท่าสาป (Muang Yala Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1314 cm
เมืองระนอง (Mueang Ranong) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 799 cm
ทุ่งสง (Nakhon Si Thammarat 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 5103 cm
เชียรใหญ่ (Nakhon Si Thammarat 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) -190 cm
ถ้ำพรรณรา (Nakhon Si Thammarat 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1332 cm
ทุ่งใหญ่ (Nakhon Si Thammarat 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1001 cm
ฝายคลองท่าเลา (Na Luang Sen) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 12280 cm
สะพานหนองจิก-วังปลา (Nong Chik - Wang Pla Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 353 cm
ท่าศาลา (Nop Phi Tam 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 26 cm
นบพิตำ (Nop Phi Tam 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 1164 cm
เมืองยะลา (Patthani 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 1321 cm
สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว (Rap Ro - Hin Kaeo Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 735 cm
สุคิริน (Sai Buri 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 10037 cm
ศรีสาคร (Sai Buri 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2389 cm
เมืองสตูล (Satun 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1340 cm
เมืองพังงา (Takua Pa 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 197 cm
ตลาดเก่าตะกั่วป่า (Takua Pa Market) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) -29 cm
ท่าขนอม (Tapi 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 533 cm
เวียงสระ (Tapi 5) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 404 cm
พระแสง (Tapi 6) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 716 cm
วิภาวดี (Tapi 7) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2305 cm
ท่าสะบ้า (Trang 1) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 567 cm
เมืองตรัง (Trang 2) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 68 cm
คลองนางน้อย (Trang 3) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1417 cm
ปะเหลียน (Trang 4) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 94 cm
วังวิเศษ (Trang 5) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1063 cm
รัษฎา (Trang 6) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Peninsula - West Coast) 1928 cm
บ้านท่านหญิง (Vibhavadi) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 3223 cm
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ (Wat Khok Pho Sathit School) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 2364 cm
วัดปราการ (Wat Prakan Kirirat Nikhom) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (Peninsula - Upper East Coast) 357 cm
อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา (Yaha Bridge) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (Peninsula - Lower East Coast) 2292 cm