Found 1 live water levels for 'Kanal Kopačevo'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 246 cm