We found 2 actual water levels for 'Müggelspree'.

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Grosse Tränke Wehr Op Müggelspree 210 cm
Große Tränke, Wehr Up Spree/müggelspree 143 cm