Found 13 live water levels for 'Sele'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Boekenfoerde 2 Gieseler 78.1 cm
Overhagen Gieseler 53.5 cm

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Albanella Sele 76 cm
Auletta Sele 17 cm
Buccino Sele 37 cm
Castel S. Lorenzo Sele 34 cm
Contursi Sele 184 cm
F. Melandro S. Angelo Le Fratte Sele 50 cm
Persano Sele Sele 122 cm
Ponte Calore Sele 72 cm
Romagnano Sele -86 cm
Salvitelle Sele 5 cm
Sele Alla Foce Sele 39 cm